Støtteordninger for norske bedrifter - Tenk Digitalt
En lærer står med pekestokken mot en tavle der det står skrevet «støtteordninger for norske bedrifter».

Støtteordninger for norske bedrifter

Å finne frem i jungelen av støtteordninger er ikke alltid lett. Her kan du lese hvilke muligheter for støtte som finnes for mellomstore bedrifter i Norge.

Mellomstore bedrifter er en hjørnestein i Norsk økonomi. De skaper arbeidsplasser og grobunn for økonomisk vekst. For å hjelpe disse bedriftene med å vokse tilbyr norske myndigheter og en rekke organisasjoner en rekke støtteordninger, men det er ikke alltid lett å få oversikt over alle disse.

EU-finansiering har lenge vært mest for de aller største bedriftene med mye arbeide, stor konkurranse og liten sjanse for suksess.

Nå har EU større fokus på mindre bedrifter og tilbyr mange ordninger ikke mange kjenner til.

Det mange også glemmer er at om man deltar i et prosjekt som norsk bedrift i samarbeide med andre Europeiske bedrifter kan man få tilgang til nye partnere og gjennom disse også nye markeder i Europa.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hva som kreves for å kvalifisere for ulike støtteordninger og hvordan du kan søke. Men først må vi få på plass noen nødvendige fakta for å forstå den store sammenhengen når vi blir litt mer tekniske lenger ned.

Innhold

 1. Hva er mellomstore bedrifter?
 2. Innovasjon Norges støtteordninger
 3. Skattefunn
 4. SIVA
 5. Skattefordeler
 6. EU-støtte for mellomstore bedrifter
 7. Hva er EU sin definisjon på en mellomstor bedrift?
 8. EU-støtteprogrammer for SMBer
 9. Hvor kan man søke om EU-støtte?
 10. Fordeler og ulemper med EU-støtte for SMBer
 11. Støtteordninger oppsummert
 12. FAQs om støtteordninger

 

Hva er mellomstore bedrifter?

I Norge bestemmes vanligvis bedriftsstørrelser ut ifra antall ansatte. Mellomstore bedrifter (MSB) har mellom 21 og 100 ansatte. Merk at EU definerer mellomstore bedrifter annerledes, noe vi kommer tilbake til. Poenget er at bedriftens størrelse påvirker hvorvidt den kvalifiserer for støtteordninger eller ikke, både i Norge og EU. Merk at noen støtteordninger vi skriver om her også kan ha interesse for enda mindre bedrifter.

Innovasjon Norges støtteordninger

Innovasjon Norge tilbyr en rekke støtteordninger for Norske bedrifter. Disse støtteordningene er ment å skulle bidra til vekst og bedriftsutvikling.

Blant annet har Innovasjon Norge lansert mange støtteordninger som er spesielt tiltenkt mellomstore bedrifter.

Også tidligfase gründere som enda ikke har kommet skikkelig i gang kan få støtte fra Innovasjon Norge. Innovasjon Norge er Norges største og viktigste organisasjon for støtte til næringslivet i mange ulike faser.

Innovasjon Norge kunne bidra med 9,2 milliarder kroner til utvikling og innovasjon i næringslivet i 2021. Det var en økning på nær 40 prosent fra det forrige “normalåret” 2019, der de bidro med 6,7 milliarder kroner.

Bedriftsutvikling

Bedriftsutviklingsstøtten til Innovasjon Norge gir økonomisk støtte til bedrifter som ønsker å utvikle seg og vokse. Støtten kan brukes til å dekke kostnadene ved å utvikle nye produkter og tjenester, markedsføring og salgsaktiviteter.

Kompetanseheving

Innovasjon Norge tilbyr også støtte til bedrifter som ønsker å øke sin kompetanse. Dette kan være gjennom kurs og opplæringstiltak, eller gjennom å sende ansatte på konferanser og seminarer. Støtten kan dekke opplæringskostnader, reise- og oppholdsutgifter.

Eksportstøtte

For bedrifter som ønsker å eksportere, kan Innovasjon Norge tilby støtte til å etablere seg på nye markeder og øke eksportvolumet. Støtten kan brukes til markedsundersøkelser, deltakelse på messer og utstillinger, og etablering av samarbeidsavtaler med utenlandske partnere.

Se opptak av foredraget til daglig leder Jan Sollid Storehaug i Tenk Digitalt med tema Hvordan finansiere din startup.  I foredraget går Jan Sollid Storehaug gjennom hvordan verden ser ut for investorer og diskuterte hva som er de viktigste årsakene til at investorer faktisk beslutter å investere i en startup. Du får også høre mer om ulike støtteordninger du kan søke fra det offentlige støtteapparatet og andre kilder til privat finansiering. Til slutt diskuteres hva du som leder av en gründerbedrift bør være opptatt av når du inngår avtaler med nye partnere, ansatte og investorer. I kopi av presentasjonen finner du linker til alt som gås gjennom i innlegget.

Les mer om ulike støtteordninger fra Innovasjon Norge her.

Skattefunn

Skattefunn sin støtteordning kommer i form av skattefradrag til bedrifter som jobber med forsknings-, innovasjons- og utviklingsprosjekter. Ordningen er åpen for bedrifter i alle størrelser. Mange mellomstore bedrifter som oppfyller nevnte krav lykkes med å få skattelette gjennom skattefunn. Ordningen gir bedrifter mulighet til å føre fradrag for 19 % av utgiftene i et forsknings- og utviklingsprosjekt. For å få en godkjenning må prosjektet oppfylle kravene for å bli definert som FoU i henhold til skatteloven.

Dette er for mange en “no-brainer”. I motsetning til Innovasjon Norge som må utvise skjønn for sine bevilgninger, er skattefunn rettighetsbasert. Oppfyller du kravene, har du rett på å få refundert 19 % av dine utviklingskostnader for dine prosjekter. Du får pengene utbetalt i september/oktober året etter regnskapsåret. Les mer om skattefunn her.

To bedriftseiere gir hverandre high-five etter å ha fått gjennomslag for søknad om støtteordninger.

SIVA

SIVA er et statlig foretak som bidrar til å utvikle en solid norsk infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling. Dette innebærer blant annet å styrke utviklingen av mellomstore bedrifter i Distrikts-Norge. SIVA tilbyr ulike støtteordninger for å hjelpe bedrifter med vekst og utvikling. Siva legger til rette for bærekraftig vekst i industri og næringsliv
SIVA er tilstede over hele landet, og har som mål å bidra til arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn.

Etablererstipend

Etablererstipendet er en støtteordning som gir økonomisk støtte til gründere og bedrifter som er klare for å ta steget fra startup til mellomstor bedrift. Stipendet kan brukes til markedsavklaring og kommersialisering, men kan ikke overstige 950.000 kroner per bedrift.

Bedriftsnettverk

SIVA har også støtteordninger for bedriftsnettverk. Det vil si at du kan søke om finansiell støtte hvis din bedrift samarbeider med en norsk eller utenlandsk bedrift, med betingelse om at dere må være konkurransedyktig innen deres fagområde.

Les mer om Siva og deres programmer her.

Skattefordeler

‘I tillegg til de nevnte støtteordningene, kan mellomstore bedrifter også dra nytte av en rekke skattefordeler. Nedenfor ser to av de vanligste skattefordelene som Norske mellomstore bedrifter benytter seg av.

Skattefradrag for investeringer

Mellomstore bedrifter kan få skattefradrag for investeringer i produksjonsutstyr, bygninger og annen infrastruktur. Fradraget kan utgjøre opptil 20% av investeringskostnadene.

Redusert arbeidsgiveravgift

Ordningen med geografisk differensiert arbeidsgiveravgift omfatter arbeidsgivere med økonomisk aktivitet i de fleste næringssektorer.  Les mer om Arbeidsgiveravgift med redusert sats her. – Samtidig må du være oppmerksom på ekstra arbeidsgiveravgift på lønnsinntekt over 750 000 kroner.

Trenger du hjelp til for å få oversikt over ulike støtteordninger til din bedrift? Jan Sollid Storehaug har bistått et femtitalls oppstartsbedrifter i alle størrelser og kan hjelpe deg å forstå bedre hvordan du går frem og hvordan du kan skrive søknader som innvilges.  Ofte er det små nyanser og enkle forbedringer som skal til for at du skal overbevise publikum. For 5.000,- eks MVA får du personlig hjelp. Les mer her.

EU-støtte for mellomstore bedrifter

Mellomstore bedrifter spiller en viktig rolle i den europeiske økonomien. Derfor har EU-kommisjonen iverksatt ulike tiltak for å støtte disse, inkludert en rekke støtteordninger. Å få innvilget EU-støtte er mer omfattende enn de støtteordninger vi har diskutert så langt, men så er det også gjerne snakk om langt større beløp.

Hva er EU sin definisjon på en mellomstor bedrift?

EU definerer en mellomstor bedrift (MSB) som et foretak med 50 til 249 ansatte, og som har en årlig omsetning på mindre enn 50 millioner euro. Europeiske bedrifter i dette sjiktet representerer en betydelig del av Europas næringsliv.

EU-støtteprogrammer for SMBer

EU-kommisjonen har iverksatt flere tiltak og støtteordninger for å støtte mellomstore europeiske bedrifter. Disse tiltakene inkluderer finansieringsprogrammer, teknisk assistanse og andre tjenester.

Horisont Europa

Horisont Europa er EUs forsknings- og innovasjonsprogram for perioden 2021-2027. Programmet har en budsjett på 95,5 milliarder euro. Mellomstore bedrifter kan søke om finansiering gjennom ulike programområder under Horisont Europa sin paraply.

Blant Horisont Europa sine programmer finnes støtteordninger for forskning, utvikling, innovasjon, og utvikling av mellomstore bedrifter. Merk at for å kvalifisere til Horisont Europa sine støtteordninger, er det ofte et krav at bedriften samarbeider med foretak fra et annet EU-land.

EIC Accelerator

EIC Accelerator er en EU-støtteordning rettet mot små og mellomstore bedrifter med innovative og skalerbare og ideer. Startups kan få opptil 2.5 millioner euro til innovasjon. Deretter kan det bevilges opptil 15 millioner euro til skalering og andre kostnader.

Bedrifter med potensial for internasjonal vekst, og som utvikler teknologi av strategisk interesse for Europa stiller sterkt, spesielt om de evner å levere en god EU-søknad. I tillegg har startups og mellomstore bedrifter med kvinnelig CEO en fordel, da EIC Accelerator er ekstra interessert i å finansiere dette segmentet.

Tre kvinnlige bedriftseiere er fornøyd med å ha fått en av EU sine støtteordninger.

Europeiske innovasjonsøkosystemer (EIE)

EIE har som mål å etablere mer sømløse og effektive økosystemer for innovasjon. Denne EU-støtteordningen skal med andre ord fremme innovasjon ved å promotere samarbeid på kryss av landegrenser, regioner og selskaper.

EIE støtter primært utarbeidelse av strategier, verktøy, tjenester, metoder og innovasjonsmodeller som kan anvendes for å skalere virksomheter på lokalt, regionalt eller nasjonalt plan.

Digital Europe Programme

DIGITAL sikter mot å veilede Europa mot fremtiden. De tildeler EU-finansiering for utvikling av digitalisering i næringslivet og europeiske økosystemer. Hvis bedriften din arbeider med digitale løsninger innen kunstig intelligens, HPC eller cybersikkerhet, har den sjanse til å lykkes med en EU-søknad til Digital Europe Programme.

EUs Innovasjonsfond

EUs innovasjonsfond fokuserer på fremming av nyskapende lavutslippsteknologi. Dette er en EU-støtteordning laget for virksomheter med teknologi som er klar for salg og som bidrar til å redusere utslipp av klimagasser. EUs innovasjonsfond er den fremste støtteordningen for investeringer i ny teknologi i EUs klimastrategi. Ordningen er finansiert gjennom EUs klimakvotesystem (EU ETS), som Norge deltar i. Enova har ansvar for Norges deltakelse i EUs innovasjonsfond og støtter norske søkere til fondet.

EUs innovasjonsfond vil tildele anslagsvis € 30 milliarder til prosjekter (anslagsvis 300 milliarder kroner) til prosjekter mot 2030. Størrelsen på fondet avhenger av kvoteprisen i EUs kvotesystem. Fondet har årlige utlysninger for små og store prosjekter. Våren 2023 er fondet åpent for små prosjekter.

InvestEU

InvestEU skiller seg ut fra andre EU-støtteordninger på flere måter.

The InvestEU Programme supports sustainable investment, innovation and job creation in Europe. It aims to trigger more than €372 billion in additional investment over the period 2021-27. The InvestEU Programme builds on the successful model of the Investment Plan for Europe, the Juncker Plan. It will bring together, under one roof, the European Fund for Strategic Investments and 13 other EU financial instruments.

Først og fremst er denne EU-finansieringen ikke administrert av Europakommisjonen, men av EIB (Den europeiske investeringsbanken) og EIF (Det europeiske investeringsfondet). For det andre er EU-midlene fra InvestEU spesifikt rettet mot aktører som finansierer og investerer i virksomheter.

Hvor kan du søke om EU-støtte?

Det er flere steder hvor mellomstore bedrifter kan søke om EU-støtte. EUs nettsted for små og mellomstore bedrifter (SMB) har informasjon om ulike støtteprogrammer, samt veiledning om hvordan man kan søke om støtte.

I tillegg kan man kontakte EUs nasjonale kontaktpunkt for å få mer informasjon om tilgjengelige støtteprogrammer og hvordan man kan søke om støtte. Nasjonale kontaktpunkter finnes i alle EU-land, og kan gi veiledning på lokale språk.

Det er også flere konsulentfirmaer og organisasjoner som tilbyr tjenester og veiledning til bedrifter som ønsker å søke om EU-støtte. Disse firmaene kan hjelpe med alt fra å identifisere relevante støtteprogrammer, til å utarbeide søknader og søke om finansiering på vegne av bedriften.

Tenk Digitalt samarbeider med Grants4SME AS som bistår norske bedrifter i samarbeid med andre bedrifter i Europa. Daglig leder, Halvor Kalve, har lang erfaring med å hjelpe norske bedrifter med å få EU-støtte. Les mer om vår bistand til utforming av EU-søknader her, eller ta kontakt om du ønsker mer detaljert informasjon.

Fordeler og ulemper med EU-støtte for SMBer

For mellomstore bedrifter er det visse fordeler og ulemper med å motta EU-støtte. Den største fordelen er at det gir tilgang til finansiering og teknisk assistanse. Dette kan hjelpe bedriften med å utvikle innovative produkter og tjenester, og å utvide sin virksomhet.

Ulempen er at det er krevende å søke om EU-støtte, og det kan ta lang tid før bedriften mottar finansiering. I tillegg kan det ofte være utfordrende å oppfylle kravene til støtteprogrammene, samt at det kan være begrensninger på hvor mye støtte en bedrift kan motta.

Det er også viktig å være klar over at EU-støtteprogrammer kan endre seg over tid. I visse tilfeller kan det derfor bli nødvendig å søke om ny finansiering eller tilpasse seg nye krav.

Støtteordninger oppsummert

Mellomstore bedrifter er viktige brikker i Norsk økonomi. For å støtte utvikling av disse bedriftene, tilbyr norske myndigheter og andre organisasjoner en rekke støtteordninger.

Noen av de viktigste ordningene finner du hos Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet med skattefunn som alle tilbyr økonomiske støtteordninger og andre former for hjelp. Ved å dra nytte av disse støtteordningene kan mellomstore bedrifter bli mer konkurransedyktige og bidra til økonomisk vekst i Norge.

EU-støtteprogrammer kan også være en verdifull ressurs for mellomstore bedrifter. Det finnes ulike støtteprogrammer tilgjengelig. Med grundig research er det mulig å finne gode støtteordninger for mange norske bedrifter. Den enkleste veien til å få oversikt er å lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg og ta kontakt på siden “Våre spesialister skriver EU-søknader for suksess!”

Det er viktig å være klar over fordelene og ulempene med å motta EU-støtte, og å huske på at disse kommer med visse krav og forutsetninger. Ved å finne passende støtteordninger for sin virksomhet kan mellomstore bedrifter få store summer til å utvikle innovasjon og samarbeid i EU.

 

FAQs om støtteordninger

Hvordan søker jeg om støtte?

Søknadsprosessen varierer avhengig av hvilken støtteordning du søker om. De fleste støtteordninger krever at du sender inn en søknad som beskriver bedriften og dens formål, samt hvordan midlene vil bli brukt.

Hvor lang tid tar det å få svar på en søknad?

Svartiden vil variere avhengig av hvilken støtteordning du søker om og hvor omfattende søknaden er. Generelt sett vil det ta noen uker eller måneder å få svar på en søknad.

Kan jeg søke om støtteordninger hvis jeg allerede har mottatt støtte fra Innovasjon Norge eller andre organisasjoner?

Ja, det er mulig å søke om flere støtteordninger selv om du allerede har mottatt støtte fra andre organisasjoner. Det kan imidlertid være krav til å rapportere om hvordan tidligere støtte har blitt brukt før du kan motta ny støtte.

Hva er den vanligste feilen som bedrifter gjør når de søker om støtte?

En vanlig feil er å ikke tilpasse søknaden til kravene og kriteriene for den aktuelle støtteordningen. Det er viktig å lese nøye gjennom retningslinjene og kravene før du sender inn en søknad. Sørg for at søknaden er godt tilpasset disse kravene.

Er det noen begrensninger på hva støtten kan brukes til?

Ja, det er vanligvis klare begrensninger på hva støtten kan brukes til. Dette vil variere avhengig av den aktuelle støtteordningen. Derfor er det viktig å lese nøye gjennom retningslinjene for den aktuelle støtteordningen for å sikre at støtten brukes på riktig måte.

Hvordan kan en bedrift søke om EU-støtte?

Bedrifter kan søke om EU-støtte gjennom ulike støtteprogrammer. Søknadsprosessen vil variere avhengig av programmet. Det er viktig å gjøre grundig research og følge alle krav og retningslinjer i søknadsprosessen.

Hvor lang tid tar det vanligvis å få innvilget EU-støtte?

Tiden det tar å få innvilget EU-støtte kommer an på hvilket støtteprogram det er snakk om og bedriftens individuelle situasjon. Det kan ta alt fra noen måneder til et år eller mer å få innvilget finansiering. Vær tålmodig.

 

 

Kilder og ressurser

Access Europe: Writing your EU application

Catalyze: Horizon Europe

European Commission: Horizon Europe – How to apply

European Innovation Council: EIC Accelerator

EISMEA: European Innovation Ecosystems

Forskningsrådet: PES Horisont Europa – Støtte til prosjektetablering og posisjonering

Forskningsrådet: Store muligheter i Horisont Europa for norske bedrifter

Innovasjon Norge: EU-finansiering

Innovasjon Norge: Innovasjon og utvikling

Innovasjon Norge: Kompetansesenter

Innovasjon Norge: Oppstart av bedrift

NHO: Fakta om små og mellomstore bedrifter (SMB)

Publication Office of the European Union: A beginner’s guide to EU funding

SIVA: Klyngeprogrammet

SIVA: Mindre papirarbeid, mer innovasjon takk!

Del denne artikkelen

Picture of Jan Storehaug

Jan Storehaug

Daglig leder i Tenk Digitalt AS og foredragsholder. Jan har et stort engasjement for entreprenørskap og hvordan nye teknologier utfordrer oss og skaper nye muligheter. Les mer om Jans foredrag på Storehaug.no Send gjerne en epost til jan@tenkdigitalt.no eller ring 97512077 for en hyggelig prat!

Del denne artikkelen

Ta kontakt

Tenk Digitalt hjelper deg med din digitale strategi, nettsider som konverterer til salg og økt trafikk til dine nettsider. Vi kan også bistå med verdivurdering av din bedrift og bistand til å finne nye aksjonærer. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!