Chat GPT lite brukt - Norske bedrifter taper terreng - Tenk Digitalt
En oppgitt kontorarbeider som ikke bruker chat gpt for å effektivisere arbeidsdagen men i stedet jobber med utdatert teknologi.

Chat GPT lite brukt – Norske bedrifter taper terreng

Chat GPT er den største teknologiske nyvinningen siden internett, men kun 5 prosent av norske bedrifter benytter dette AI-verktøyet for alt det er verdt. Les videre og ta steget mot et konkurransefortrinn du ikke vil være foruten.

(Bildet ovenfor er generert med Midjourney. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få beskjed når vi publiserer vår komplette guide til bildegenerering med Midjourney.)

Vi står overfor en digital revolusjon, men mange henger etter i bruk av Chat GPT. Det kan koste deg dyrt i et stadig mer konkurransepreget marked. Med solid AI-integrasjon og riktig bruk av Chat GPT kan din bedrift forbedre effektiviteten og fostre innovasjon.

Teknologien bak Chat GPT – basert på modeller for maskinlæring – er svært relevant for næringslivet. Den tilbyr løsninger for kundeservice, automatisering av oppgaver, og datainnsamling, noe som kan øke produktiviteten og redusere kostnader.

Kom i gang med ChatGPT: ChatGPT: Funksjoner, bruksområder og start-guide

 

Innhold:

 1. Norsk omstilling til nye teknologier dabber av
 2. Norske bedrifters bruk av Chat GPT
 3. Barrierer mot AI-omstilling i Norge
 4. Økonomiske implikasjoner
 5. Fremtidens arbeidskraft: Endret kompetansebehov
 6. Strategier for Implementering av Chat GPT
 7. Fordeler med full AI-integrasjon
 8. Identifisering og styring av risikoer ved AI-bruk
 9. Teknologiens påvirkning på bærekraft og samfunnsansvar
 10. Internasjonale perspektiver og lærdommer
 11. Oppsummering: Viktigheten av teknologisk oppdatering
 12. FAQ – Vanlig stilte spørsmål

 

 

Norsk omstilling til nye teknologier dabber av

Til tross for den påviste effektiviteten av Chat GPT internasjonalt, viser undersøkelser at utbredelsen blant norske bedrifter er lav. Dette skyldes ofte mangel på kunnskap om AI-verktøyenes potensial og utfordringer med implementeringen av disse systemene.

Ifølge en medlemsundersøkelse av NHO brukte bare 15 prosent av norske bedrifter AI i sin daglige drift på høsten 2023. Bare 5 prosent svarte at “kunstig intelligens er en gjennomgripende del av forretningen.”

AI-verktøy har utviklet seg raskt de siste årene, fra enkle automatiserte responssystemer til avanserte, selvlærende systemer som Chat GPT. Denne evolusjonen har gjort AI uunnværlig i mange internasjonale bedrifters operasjoner.

I Norge har derimot omstillingsevnen til nye teknologier dabbet av siden 2016. I følge en rapport fra SØA (SamfunnsØkonomisk Analyse) taper norske bedrifter terreng i forhold til våre naboland.

Dette er uheldig, spesielt siden samme rapport anslår at “kunstig intelligens og digitalisering kan gi økt verdiskaping på opp mot 5.600 milliarder kroner frem mot 2040.” Norske bedrifter må forstå og utnytte disse teknologiene for å holde tritt med utviklingen.

Internasjonalt brukes Chat GPT til en rekke formål. Dette inkluderer kundestøtte, hvor AI kan håndtere store volumer av henvendelser effektivt, og personalisering av markedsføring, hvor innhold tilpasses individuelle brukere automatisk. I tillegg brukes AI-systemer til prosessautomatisering som frigjør menneskelige ressurser til mer kreative og strategiske oppgaver.

Les mer: Smartere salgsstrategi og markedsføring med kunstig intelligens (AI)

 

 

Norske bedrifters bruk av Chat GPT

I Norge har bruken av Chat GPT vært lav sammenlignet med andre land. I 2023 utførte vi ca. 500.000 søk i måneden med Chat GPT, noe som er uhyre lavt med tanke på at nordmenn utfører ca. 50 millioner Google-søk hver eneste dag.

At norske bedrifter er trege med å ta i bruk Chat GPT er noe vi kan skrive under på i Tenk Digitalt. Vi lyver ikke om vi sier at 9 av 10 bedrifter som kontakter oss har enormt å tjene på AI-integrasjon i sin drift. De færreste har investert i betaltversjonen – Chat GPT4 – som er mye bedre enn gratisversjonen til alt den kan brukes til.

“Kan det virkelig brukes til så mye?” spør du kanskje. Svaret er ja! Det kan brukes til alt mellom himmel og jord, fra å transkribere PDF-er til å planlegge bedriftsregnskap, fra å skrive lange artikler om innfløkte temaer til å oversette japanske nettsider langt bedre enn Google Translate noen gang har fått til.

Det finnes ikke grenser for hva Chat GPT kan hjelpe deg med. Les mer og kom i gang: ChatGPT: Funksjoner, bruksområder og start-guide

At norske bedrifter henger etter kan skyldes flere faktorer. Delvis ligger nok en konservativ tilnærming til nye teknologier til grunn, samt en mangel på ressurser til opplæring og implementering.

Flertallet av norske bedrifter er små til mellomstore, noe som kan begrense deres evne til å investere i avanserte AI-løsninger. Likevel, de som har tatt i bruk Chat GPT, rapporterer om betydelige forbedringer i effektivitet og kundetilfredshet.

Sammenligning med utbredelsen i andre land

Internasjonalt ser man at land som USA, India og Japan benytter seg mest av ChatGPT. Disse landene har robuste økosystemer for teknologiinnovasjon, med sterk støtte fra både det offentlige og private investorer.

Dette inkluderer både finansiell støtte og bredere aksept av teknologisk endring i næringslivet.

Til sammenligning ligger Norge bak når det gjelder å integrere og utnytte potensialet som Chat GPT tilbyr, noe som kan påvirke konkurranseevnen på den internasjonale arenaen.

Trenger du hjelp med AI-utvikling, AI-integrasjon eller å komme i gang med Chat GPT i din bedrift? Ta gjerne kontakt med oss i Tenk Digitalt for en hyggelig prat om hvordan vi kan hjelpe deg med å få et teknologisk forsprang i din bransje.

 

 

Barrierer mot AI-omstilling i Norge

Selv om Norge generelt har en god teknologisk infrastruktur, er det store variasjoner i hvor moden teknologien er blant ulike sektorer og bedrifter.

Spesielt små og mellomstore bedrifter kan mangle den nødvendige infrastrukturen for å integrere avanserte AI-systemer som Chat GPT. Dette kan inkludere både hardware- og software-krav som er nødvendige for effektiv implementering og bruk.

Manglende kunnskap og forståelse av AI

En betydelig barriere for integrasjon av Chat GPT i norske bedrifter er manglende kunnskap om hva AI er og hvordan det kan anvendes. Mange ledere og beslutningstakere er ikke fullt oppdatert på AI-teknologiens potensial eller de konkrete fordelene den kan bringe til deres virksomhet. Dette fører til nøling med å investere i og implementere AI-løsninger.

Kulturelle og organisatoriske hindringer

Kulturelle holdninger til endring og ny teknologi spiller også en rolle. I Norge kan det være en tendens til forsiktighet når det gjelder implementering av nye teknologier på arbeidsplassen.

Organisatorisk motstand mot endring kan hindre implementering av AI-verktøy. Bedrifter må ofte gjennomgå store endringer i både prosess og tankegang for å integrere AI på en måte som maksimerer dens potensial.

Les mer om hvordan du tilrettelegger for et godt arbeidsmiljø mellom mennesker og AI

 

Økonomiske implikasjoner

Når norske bedrifter unnlater å ta i bruk avanserte AI-teknologier som Chat GPT, står de i fare for å tape markedsandeler. Internasjonale konkurrenter, spesielt fra teknologisk avanserte regioner som Nord-Amerika og Øst-Asia, er allerede godt på vei med full integrering av AI for å forbedre produktiviteten og kundetilfredsheten.

Dette gir dem en betydelig fordel ved at de kan tilby raskere, mer personlig service til lavere kostnader. Norske bedrifter som ikke holder tritt, kan derfor oppleve at deres produkter og tjenester blir mindre attraktive sammenlignet med mer innovativ konkurranse.

Økte driftskostnader og redusert effektivitet

Uten bruk av automatiseringsteknologi som Chat GPT, kan norske bedrifter ende opp med å opprettholde høyere driftskostnader. AI-verktøy har potensial til å automatisere rutineoppgaver, noe som frigjør menneskelige ressurser til mer komplekse og verdiskapende aktiviteter.

Manglende utnyttelse av slike teknologier kan føre til at bedrifter utfører mer manuelt arbeid enn nødvendig, som er både tidkrevende og kostbart. Dette kan igjen føre til lavere effektivitet og lengre ventetider for kundene, noe som kan svekke kundetilfredsheten og lojaliteten.

Potensielle langsiktige økonomiske konsekvenser for norsk næringsliv

Den begrensede bruken av AI-verktøy som Chat GPT kan på lengre sikt være skadelig for den økonomiske utviklingen i Norge.

Det er en risiko for at norsk næringsliv blir hengende etter i den globale konkurransen om å tiltrekke seg investeringer og talent, samt å utvikle nye, innovative produkter og tjenester.

Dette kan igjen føre til at landets evne til å innta nye markeder svekkes, noe som kan ha negativ innvirkning på nasjonal økonomisk vekst og arbeidsmarked.

For å motvirke disse trendene, er det essensielt at norske bedrifter anerkjenner og håndterer behovet for teknologisk oppgradering og innovasjon.

Les mer: AI: Slik får din bedrift et konkurransefortrinn med kunstig intelligens

 

 

H2 Fremtidens arbeidskraft: Endret kompetansebehov

Med økende bruk av AI-teknologier som Chat GPT forandres kompetansebehovene i mange bransjer. Analytiske ferdigheter, teknisk forståelse og evnen til å arbeide med komplekse datasystemer blir stadig viktigere. Dette krever en omstilling i kompetanseutviklingen, hvor bedrifter og utdanningsinstitusjoner må tilpasse tilbudet til de nye kravene.

Utvikling av nye jobbroller og -muligheter

Introduksjonen av AI-løsninger som Chat GPT fører også til nye jobbroller. Eksempler på dette kan være AI-etikkonsulenter, dataanalytikere og AI-systemovervåkere. Disse rollene utfyller de teknologiske systemene ved å sørge for at de opererer effektivt og etisk forsvarlig.

For å ruste arbeidsstyrken for fremtiden, er det også essensielt med investering i opplæring og utdanning som retter seg mot AI-kompetanse. Dette inkluderer alt fra grunnleggende digital kompetanse til spesialiserte AI-kurs og -programmer.

Norske utdanningsinstitusjoner og bedrifter bør derfor samarbeide om å utvikle relevante kurs som forbereder både nåværende og fremtidige arbeidstakere på de endringene som AI bringer med seg.

Les mer: Teambuilding for fremtiden: Slik forbereder du dine ansatte på teknologiske skifter

 

Strategier for Implementering av Chat GPT

For at en implementering av Chat GPT skal bli vellykket, må ledelsen ikke bare støtte prosjektet økonomisk, men også kulturelt og strategisk. Ledelsens aktive deltakelse er avgjørende for å gi prosjektet synlighet og viktighet i organisasjonen.

Implementeringen av avansert teknologi som Chat GPT krever ofte endringer i bedriftskulturen. Dette kan omfatte nytenkning rundt arbeidsprosesser, læring og tilpasning til teknologien.

Effektiv endringsledelse innebærer å utdanne og forberede ansatte på endringer. Det handler om å bygge en kultur av åpenhet for innovasjon og å ha mekanismer på plass for å ta imot tilbakemeldinger og håndtere motstand.

 

Trinnvis veiledning for implementering av Chat GPT

 1. Behovsanalyse: Forstå hvordan Chat GPT kan løse spesifikke utfordringer i din virksomhet.
 2. Teknisk forberedelse: Sett opp den nødvendige teknologiske infrastrukturen.
 3. Pilotprosjekt: Start smått med et pilotprosjekt for å teste effektiviteten.
 4. Opplæring: Sørg for grundig opplæring av ansatte.
 5. Full implementering: Rull ut løsningen i hele organisasjonen etter vellykket testing.
 6. Evaluering og justering: Evaluer effekten og juster etter behov.

 

Integrering med eksisterende systemer

Integrering av Chat GPT krever teknisk kompatibilitet med eksisterende systemer. API-er og tilpassede grensesnitt kan være nødvendige for å sikre sømløs integrasjon og dataflyt mellom systemene.

Beste praksiser for suksessfull bruk

For å sikre suksess bør bedrifter:

 • Ha en klar strategi for personvern og sikkerhet.
 • Involvere og engasjere IT-avdelingen tidlig i prosessen.
 • Sørge for kontinuerlig oppdatering og vedlikehold av AI-systemene.
 • Fokusere på brukervennlighet for å fremme bredere aksept.

 

Overvinn endringsmotstand i din bedrift

Endringsmotstand kan overvinnes ved:

 • Tydelig kommunikasjon om fordelene med Chat GPT til alle ansattnivåer.
 • Inkludere ansatte i implementeringsprosessen.
 • Tilby tilstrekkelig opplæring og ressurser.
 • Vise til konkrete suksesshistorier fra andre bedrifter som inspirasjon.

 

Nøye resultatmåling sikrer effektiv AI-integrasjon

Definisjonen av klare og målbare mål er essensiell for å spore fremgangen og suksessen til Chat GPT-integrasjonen. Dette kan være kvantitative mål som reduksjon i håndteringstid for kundehenvendelser, eller kvalitative mål som forbedring av kundetilfredshet.

Ved å etablere tydelige resultatindikatorer (KPI-er), kan bedriften kontinuerlig vurdere teknologiens påvirkning og gjøre nødvendige justeringer for å maksimere gevinstene.

Det er også viktig at disse målene kommuniseres klart ut i organisasjonen, slik at alle ansatte forstår hva som forventes og hvordan deres innsats bidrar til det overordnede målet.

Les mer: Hva er KPI og hvordan brukes det for å sikre bedriftens vekst?

 

 

Fordeler med full AI-integrasjon

Det er nesten ikke grenser for hva Chat GPT kan effektivisere. I første omgang dreier det seg om effektivisering og automatisering av en rekke prosesser, inkludert forbedring av kundeservice. Dette vil igjen fostre innovasjon og styrke virksomheters konkurranseevne.

Forbedret kundeservice og tilfredshet

Full integrasjon av AI-teknologier som Chat GPT kan revolusjonere kundeservice. AI kan håndtere et stort volum av henvendelser samtidig, noe som reduserer ventetid og forbedrer kundetilfredsheten. Dette muliggjør også mer personlig service ved å tilpasse kommunikasjonen basert på kundens tidligere interaksjoner og preferanser.

Les mer: Kundesenter med AI-drevet kundeservice, versjon 2.0

Økt produktivitet og effektivitet

Ved å automatisere rutinemessige og tidkrevende oppgaver, frigjør Chat GPT verdifulle ressurser som kan omdirigeres til mer komplekse og verdiskapende aktiviteter. Dette øker ikke bare produktiviteten, men også den generelle effektiviteten i organisasjonen. Bedrifter kan med dette oppnå raskere utførelse av oppgaver med høyere nøyaktighet og stabilitet.

Styrket konkurranseevne og innovasjon

AI-integrasjon gir bedrifter muligheten til å innovere og forbedre sine produkter og tjenester kontinuerlig. Ved å utnytte innsikter og dataanalyse kan du forutse markedsbehov og tilpasse deg raskt, noe som styrker din konkurranseevne.

Videre kan AI-drevet innovasjon føre til utvikling av nye forretningsmodeller og tjenester, noe som kan åpne for nye markeder og vekstmuligheter.

 

 

Identifisering og styring av risikoer ved AI-bruk

For norske bedrifter som vurderer implementering av AI som Chat GPT, er det avgjørende å forstå og håndtere tilhørende risikoer nøye. Disse risikoene kan variere fra tekniske feil, som kan føre til feilaktige AI-beslutninger, til sikkerhetsbrudd som kan lekke sensitive data.

Effektiv risikostyring innebærer å identifisere disse potensielle farene tidlig, og etablere systemer for å overvåke og kontrollere dem.

Dette inkluderer å sette opp tilstrekkelige sikkerhetstiltak, som kryptering og sikker tilgangsstyring, og regelmessig revisjon av AI-systemene for å sikre at de ikke avviker fra forventet oppførsel.

Strategier for å minimere potensielle negative effekter

For å redusere risikoen forbundet med bruk av AI, er det viktig at norske bedrifter tar i bruk strategiske tiltak som kan sikre både teknisk integritet og etisk bruk av teknologien.

Først og fremst bør alle AI-systemer, inkludert Chat GPT, gjennomgå omfattende testing og validering før de tas i bruk, for å sikre at de er fri for skadelige bias og fungerer som tiltenkt under forskjellige forhold. I tillegg må det opprettes rutiner for kontrollsjekk av arbeid utført med Chat GPT, da AI-systemet kan fabrikkere resultater i visse settinger.

Videre er det kritisk å etablere sterke datahåndteringsprotokoller som sikrer at all bruk av persondata er i tråd med lovgivning som GDPR. Dette inkluderer å utvikle klare retningslinjer for dataminimalisering, samt å sikre at det finnes effektive prosedyrer for datatilgang og -sletting.

Opplæring og bevisstgjøring blant ansatte om disse prinsippene er også essensielt for å forebygge menneskelige feil og sikre at alle forstår viktigheten av å håndtere AI-verktøy på ansvarlig vis.

Les også: Hva er digital strategi? Ingen bedrift klarer seg uten!

 

 

Teknologiens påvirkning på bærekraft og samfunnsansvar

AI, som Chat GPT, kan spille en viktig rolle i utviklingen av bærekraftige forretningsmodeller. Ved å forbedre effektiviteten og redusere ressursbruk, bidrar AI til mer miljøvennlige praksiser. For eksempel kan AI-optimaliserte logistikksystemer redusere energiforbruk og avfall ved å forbedre ruteplanlegging og lastoptimalisering.

AI kan også spille en betydelig rolle i sosialt ansvarlige initiativer ved å bidra til større tilgjengelighet og inkludering. Teknologier som Chat GPT kan brukes til å utvikle tilpassede læringsprogrammer for personer med ulike læringsbehov, eller for å tilby automatisert språkstøtte for ikke-norsktalende innbyggere. Dette fremmer integrering og sosial inkludering.

Det er viktig for norske bedrifter å balansere bruken av AI med samfunnsmessige verdier. Dette innebærer å sikre at teknologien ikke bare driver økonomisk vekst, men også støtter etiske normer og fremmer et mer bærekraftig og rettferdig samfunn.

Bedrifter må derfor være transparente om hvordan AI brukes, og sikre at teknologien ikke forsterker eksisterende sosiale ulikheter.

Les mer: AI og bærekraft – Er kunstig intelligens miljøets redning?

 

 

Internasjonale perspektiver og lærdommer

Norske bedrifter kan dra verdifulle lærdommer fra hvordan AI som Chat GPT har blitt
implementert i internasjonale markeder. For eksempel har bedrifter i USA og Asia benyttet AI for å forbedre kundeinteraksjoner og effektivisere supply chain management.

For å lykkes med AI-integrasjon, må globale strategier tilpasses til lokale norske forhold. Dette innebærer å ta hensyn til spesifikke regulatoriske krav, som GDPR, samt kulturelle og språklige faktorer.

Norsk tilpasning kan også omfatte utvikling av AI-verktøy som respekterer lokale forretningspraksiser og forbrukerpreferanser, sikrer datavern og tilbyr grensesnitt på norsk.

Samarbeid og partnerskap med utenlandske teknologiselskaper og forskningsinstitusjoner kan berike den norske tilnærmingen til AI. Ved å dele kunnskap, ressurser og teknologi kan norske bedrifter akselerere sin egen AI-utvikling og implementering.

Internasjonale partnerskap kan også åpne opp for nye markeder og bidra til utveksling av innovasjoner som styrker både norske bedrifters globale tilstedeværelse og internasjonal konkurranseevne.

Les også: Hva er merkevarebygging og hvordan bygger du en sterk merkevare?

 

 

Oppsummering: Viktigheten av teknologisk oppdatering

For norske bedrifter er det avgjørende å holde tritt med teknologisk utvikling, spesielt innen kunstig intelligens som Chat GPT. Dette er essensielt for å forbedre effektiviteten, styrke konkurranseevnen og utnytte nye markedsmuligheter i en digitalisert økonomi.

Nøkkelinnsikter og anbefalinger for norske bedrifter

 • Investering i AI-teknologi er en strategisk nødvendighet, ikke bare en valgmulighet.
 • Utdanning og opplæring av ansatte i bruk av AI-verktøy er essensielt for vellykket integrering.
 • Risikostyring og etikk må være fundamentalt i AI-strategier for å sikre bærekraftig bruk.
 • Tilpasning til lokale forhold er viktig ved implementering av globale AI-løsninger.

 

Det er på tide for norske bedrifter å anerkjenne og reagere på de teknologiske skiftene. Ved å omfavne og integrere AI-løsninger som Chat GPT, kan virksomheter sikre sin posisjon og fremtid i et raskt utviklende marked. Handler vi nå, vil vi ikke bare beskytte, men også potensielt øke markedsandelene og innovasjonsevnen i årene som kommer.

Les også denne artikkelen som er 100 prosent skrevet av Chat GPT (foruten noen få kommentarer fra vår side): Norges beste digitalbyråer ifølge ChatGPT

 

 

FAQ – Vanlig stilte spørsmål

Når kom ChatGPT til Norge?

ChatGPT, utviklet av OpenAI, ble globalt tilgjengelig etter lanseringen av GPT-3 i november 2022. Det har vært tilgjengelig i Norge siden den gang.

Hvor mye koster ChatGPT?

GPT-3 er gratis, men OpenAI tilbyr også en premium versjon kalt GPT-4 som koster $20 USD per måned, og gir raskere svar og prioritert tilgang under høy etterspørsel.

Hvor finner jeg ChatGPT?

ChatGPT er tilgjengelig online. Du får tilgang via OpenAI sin nettside eller ved å bruke forskjellige plattformer og applikasjoner som integrerer teknologien.

Hvordan komme inn på ChatGPT?

For å bruke ChatGPT, besøk OpenAI sin nettside og registrer deg som bruker. Deretter kan du chatte direkte med GPT-3 eller GPT-4. Du kan også finne tjenester og applikasjoner som har integrert ChatGPT.

Hva kan ChatGPT-4 gjøre?

ChatGPT-4 kan generere tekst, svare på spørsmål, skrive kreativt innhold, forklare konsepter, oversette språk, og mye mer. Den er mer avansert i forståelse og generering av tekst sammenlignet med sine forgjengere.

Hva står GPT for?

GPT står for “Generative Pre-trained Transformer”. Dette er en type AI-modell designet for å generere tekst basert på den informasjonen den har blitt trent på.

Er ChatGPT trygt å bruke?

ChatGPT er generelt trygt å bruke, men som med alle AI-verktøy, bør brukere være bevisste på personvern og sikkerhet, spesielt når du deler personlig informasjon.

Hva er ChatGPT dårlig på?

ChatGPT kan noen ganger generere unøyaktige eller irrelevante svar og mangler evnen til å forstå kontekst like godt som mennesker. Den kan også være forutinntatt hvis treningsdataene inneholder skjevheter.

Hvem fant opp ChatGPT?

ChatGPT ble utviklet av OpenAI, en forskningsorganisasjon i kunstig intelligens basert i San Francisco, grunnlagt av Elon Musk, Sam Altman, og andre i desember 2015.

Hva er egentlig kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er et bredt felt innen datavitenskap som handler om å skape systemer som kan utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Dette inkluderer ting som å forstå naturlig språk, gjenkjenne bilder, løse problemer, og lære fra erfaringer.

 

Del denne artikkelen

Jan Storehaug

Jan Storehaug

Daglig leder i Tenk Digitalt AS og foredragsholder. Jan har et stort engasjement for entreprenørskap og hvordan nye teknologier utfordrer oss og skaper nye muligheter. Les mer om Jans foredrag på Storehaug.no Send gjerne en epost til jan@tenkdigitalt.no eller ring 97512077 for en hyggelig prat!

Del denne artikkelen

Ta kontakt

Tenk Digitalt hjelper deg med din digitale strategi, nettsider som konverterer til salg og økt trafikk til dine nettsider. Vi kan også bistå med verdivurdering av din bedrift og bistand til å finne nye aksjonærer. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!